Do pobrania

Załącznik nr 1 (PDF)


Regulamin

Zawodów robotycznych µBotZawody są częścią Festiwalu Robotycznego µBot organizowanego przez Koło RoboTeamVLO działające przy V Liceum Ogólnokształcącym im. Augusta Witkowskiego w Krakowie.


Zasady ogólne

 1. Do przestrzegania niniejszego regulaminu zobowiązane są wszystkie osoby przebywające na terenie Festiwalu.
 2. Niestosowanie się do regulaminu oraz poleceń Organizatorów grozi usunięciem z terenu imprezy oraz w przypadku uczestników dyskwalifikacją.
 3. Wstęp na zawody jest wolny, jednak wszyscy uczestnicy muszą pozostawać w miejscach wyznaczonych dla nich przez Organizatorów.
 4. Zabrania się:
  • zakłócania przebiegu zawodów
  • niszczenia sprzętu i wyposażenia znajdującego się na terenie imprezy (w przypadku zaistnienia takiej sytuacji sprawca zobowiązany jest pokryć koszty wyrządzonej szkody)
  • spożywania alkoholu, stosowania innych środków odurzających oraz palenia wyrobów tytoniowych (także „e-papierosów”) na terenie imprezy
  • śmiecenia oraz pozostawiania po sobie odpadków
 5. Osoby znajdujące się na terenie Festiwalu zobowiązane są informować Organizatorów o wszelkich nieprawidłowościach i niewłaściwych zachowaniach.
 6. Postanowienia w sprawach nieujętych w regulaminie są rozstrzygane przez Organizatorów Festiwalu
 7. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w regulamie.

Uczestnicy

 1. W zawodach uczestniczyć mogą dzieci oraz młodzież do ukończenia szkoły średniej.
 2. Opiekunowie (rodzice, nauczyciele) mogą otrzymać dyplom opiekuna pod warunkiem wcześniejszego zgłoszenia tego Organizatorom.
 3. Uczestnicy tworzą drużyny składające się z 1-3 osób.
 4. Rejestrując drużynę zgłasza się 1 robota w 1 konkurencji.
 5. W przypadku chęci zgłoszenia większej ilości robotów lub wystawienia ich w większej ilości konkurencji należy drużynę zarejestrować ponownie.
 6. Rejestracja odbywa się przy pomocy formularza dostępnego na stronie http://mikrobot.v-lo.krakow.pl
 7. Rejestracji należy dokonać przed przystąpieniem do zawodów.
 8. Nazwy drużyn oraz robotów nie mogą być niestosowne.
 9. Dokonując rejestracji Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych do celów organizacji Festiwalu, oświadcza, że są to dane prawdziwe oraz zgadza się na umieszczanie swojego imienia, nazwiska, szkoły, miasta, nazwy drużyny i robota w publicznie prezentowanych wynikach zawodów.
 10. Wizerunek Uczestników oraz ich robotów może być uwieczniany przez Organizatorów w formie zdjęć i filmów, które mogą zostać następnie wykorzystane w relacjach oraz do promocji Festiwalu.
 11. Zawodnicy biorą pełną odpowiedzialność za narzędzia i sprzęty wykorzystywane do obsługi robotów.
 12. Do rejestracji zawodników niepełnoletnich wymagana jest zgoda Rodzica lub Prawnego Opiekuna. Załącznik nr 1 należy przedłożyć Organizatorom w dniu zawodów.

Roboty

 1. Roboty kategorycznie nie mogą:
  • zagrażać osobom uczestniczącym w zawodach
  • miotać pocisków, wydzielać płynów, emitować gazów ani dużych ilości ciepła
  • aktywnie zakłócać pracy urządzeń elektronicznych
 2. Roboty muszą posiadać możliwość szybkiego i łatwego wyłączenia.
 3. Roboty mogą być konstrukcjami handlowymi pod warunkiem samodzielnego przygotowania oprogramowania przez Zawodnika.
 4. Sędziowie mogą zażądać okazania kodu źródłowego w celu udowodnienia samodzielności przygotowania oprogramowania robota.
 5. Szczegółowe wymogi co do robotów określają regulaminy poszczególnych konkurencji.

Konkurencje

MiniSumo, Lego Sumo

 1. Celem konkurencji jest wygranie jak największej ilości starć poprzez wypchnięcie przeciwnego robota z ringu.
 2. Walka toczy się do 3 wygranych rund. Za wygraną 2:0 otrzymuje się 3 punkty, 2:1 – 2 punkty, przegraną 1:2 – 1 punkt, przegraną 0:2 – 0 punktów. O klasyfikacji decydują kolejno: ilość punktów, stosunek rund wygranych do przegranych i dodatkowa walka między robotami.
 3. Każda z rund trwa maksymalnie 60 sekund i kończy się po upływie regulaminowego czasu, dotknięciu powierzchni spoza ringu przez któregoś z robotów lub decyzji zawodników o przerwaniu rundy.
 4. Zawodnicy mogą przerwać rundę jednokrotnie
  1. na własne życzenie – wygrywa ją robot przeciwny,
  2. za porozumieniem stron oraz sędziego – runda jest wtedy powtarzana.
 5. W przypadku niewyłonienia zwycięzcy rundy w regulaminowym czasie jest ona powtarzana.
 6. Sędzia może zarządzić powtórzenie rundy, kiedy oba roboty jednocześnie opuściły ring lub nie jest w stanie stwierdzić który z nich zwyciężył.
 7. Sędzia może ukarać zawodnika przegraniem rundy, walki lub dyskwalifikacją za niestosowanie się do zasad lub niesportową postawę.
 8. Robot nie może gubić części podczas walki, prowadzi to do przegrania rundy
 9. Przebieg walki:
  • Sędzia ustawia na ringu marker dzielący go na połowy, na których Zawodnicy ustawiają swoje roboty
  • przed pierwszą rundą poprzez rzut monetą wyłania się Zawodnika, który ustawi robota jako pierwszy, przed kolejnymi rundami robi to zwycięzca poprzedniego starcia,
  • po ustawieniu robotów i potwierdzeniu gotowości przez Zawodników sędzia daje znak do rozpoczęcia walki,
  • od sygnału sędziego roboty muszą odczekać przynajmniej 5 sekund zanim wykonają jakikolwiek ruch, w tym czasie zawodnicy opuszczają strefę wyznaczoną wokół ringu,
  • po ogłoszeniu końca rundy przez Sędziego, Zawodnicy muszą jak najszybciej unieruchomić swoje roboty
 10. W zależności od liczby zgłoszonych robotów, konkurencje Sumo zostaną rozegrane w jedno(„każdy z każdym”) lub dwuetapowo (faza grupowa i pucharowa).
 11. Specyfikacja ringów:
  • średnica: 770 mm
  • czarna, matowa powierzchnia z białą obwódką o szerokości 25mm
  • wysokość: 19 mm
 12. Ring lub ringi testowe będą do dyspozycji Zawodników w strefie serwisowej.
 13. Specyfikacja robotów:
  • maksymalna masa: miniSumo 500 g, Lego Sumo 3000 g,
  • maksymalne wymiary: miniSumo 100x100 mm, Lego Sumo 200x200 mm, wysokość nieograniczona,
  • robot nie może przyklejać się do podłoża (sprawdzanie poprzez położenie robota na kartce papieru i podniesienie go)
  • roboty kategorii Lego Sumo mogą być zbudowane jedynie z klocków Lego (w tym Technics, Mindstorms)
  • robot musi działać w pełni autonomicznie od momentu uruchomienia do zatrzymania przez zawodnika

LineFollower, Lego LineFollower

 1. Celem konkurencji jest jak najszybsze przejechanie wyznaczonej trasy przez robota.
 2. Po każdej z tras każdy robot może wykonać maksymalnie 2 przejazdy, z których liczy się lepszy czas.
 3. Zwycięzca wyłaniany jest na podstawie sumy lepszych czasów z wszystkich tras.
 4. W przypadku zjechania z trasy robot musi na nią powrócić w miejscu, w którym ją opuścił lub wcześniejszym. W przeciwnym razie przejazd będzie uznany za nieważny. Próba może zostać też unieważniona kiedy robot zbytnio oddali się od trasy. Za nieważny przejazd robot otrzymuje duży, ale policzalny czas (np. robot, który nie zaliczył tylko jednej trasy jest klasyfikowany wyżej niż taki, który nie zaliczył dwóch).
 5. Pomiar czasu odbywa się za pomocą elektronicznej bramki lub stopera, w zależności od dostępności sprzętu oraz decyzji sędziego.
 6. Robot musi poruszać się w pełni autonomicznie, interakcja z Zawodnikiem dozwolona jest jedynie przed startem i po zakończeniu przejazdu.
 7. Robot powinien być odporny na zmienne warunki oświetleniowe, oddziaływanie bramek pomiarowych i innych urządzeń znajdujących się w pobliżu.
 8. Trasa to czarna ciągła linia o szerokości 19 mm, lekko błyszcząca, umieszczona na białym podłożu, zakręty nie przekraczają 90°, a promień łuków to minimum 75mm. na trasie nie występują skrzyżowania. Zawodnicy mają nieograniczony dostęp do trasy testowej w strefie serwisowej.
 9. Przed pierwszym przejazdem robot przechodzi kontrolę na stanowisku sędziowskim.
 10. Specyfikacja robotów:
  • maksymalne wymiary: 210x297 mm (format A4)
  • maksymalna masa: 3 kg
  • robot nie może przyklejać się do podłoża (sprawdzanie poprzez położenie robota na kartce papieru i podniesienie go)
  • roboty kategorii Lego LineFollower mogą być zbudowane jedynie z klocków Lego (w tym Technics, Mindstorms)
 11. W zależności od liczby zgłoszonych robotów konkurencje LineFollower będą rozgrywane jedno- lub dwuetapowo (kwalifikacje i finały).

Freestyle

 1. W kategorii Freestyle prezentowane są konstrukcje z szeroko rozumianej dziedziny robotyki i elektroniki.
 2. Zawodnicy prezentują swoje konstrukcje przed jury w wyznaczonym czasie.
 3. Zwycięzcę kategorii wybiera jury.
 4. Konstrukcja musi spełniać ogólne wymogi stawiane robotom, zwłaszcza w kwestii bezpieczeństwa.
 5. Jury może zdyskwalifikować konstrukcję, jeśli uzna jej funkcje lub przeznaczenie za wysoce niewłaściwe.